Stappenmethode.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
info@stappenmethode.nl
Anne de Vrieslaan 1
7741 DC Coevorden +31524525232
Kamer van Koophandel: 24281656

Cor van Wijgerden is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Stappenmethode.nl, te bereiken via info@stappenmethode.nl


Cookies of vergelijkbare technieken
Stappenmethode.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Stappenmethode.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stappenmethode.nl.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stappenmethode.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Geautomatiseerde besluitvorming
Stappenmethode.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Stappenmethode.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam en adresgegevens
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Telefoonnummer
Bewaartermijn: Tot 3 jaar na uw laatste bestelling
Reden: Zakelijke communicatie

E-mailadres
Bewaartermijn: Tot 3 jaar na uw laatste bestelling
Reden: Zakelijke communicatie

Bankrekeningnummer
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Bestelgegevens
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Factuurgegevens
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht


Delen van persoonsgegevens met derden
Stappenmethode.nl verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stappenmethode.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stappenmthode.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek.
Stappenmethode.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
Stappenmethode.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is SSL-beveiligd: al het verkeer tussen u en onze site is versleuteld (daarom staat er https:// in plaats van http:// in ons webadres). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stappenmethode.nl